Thứ Tư, ngày 27 tháng 01 năm 2021
LỊCH BIỂU DIỄN
<Tháng Giêng 2021>
HBTNSBC
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
028.38237419
028.62704450
0989.874517
NHÀ HÁT GIAO HƯỞNG
NHẠC VŨ KỊCH TP. HỒ CHÍ MINH
Nhà Hát Thành Phố,
7 Công Trường Lam Sơn,
P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
E-mail: info@hbso.org.vn
ĐOÀN GIAO HƯỞNG > Violin I
Tăng Thành Nam (Concertmaster)
          TĂNG THÀNH NAM

    Taêng Thaønh Nam hieän laø Ngheä só ñoäc taáu Violon vaø laø beø tröôûng trong Daøn Nhaïc Giao Höôûng TP.Hoà Chí Minh.

    Naêm 1996 anh toát nghieäp thuû khoa Ñaïi hoïc khoa Violon Nhaïc Vieän TP.HCM, ñöôïc tuyeån thaúng vaøo heä Cao hoïc.

    1998-2002: Anh du hoïc taïi Phaùp vaø toát nghieäp thuû khoa baäc sau ñaïi hoïc ngaønh bieåu dieãn Violon taïi Conservatoire National de Boulogne Billancourt, Phaùp

  Anh ñaõ ñoaït ñöôïc nhieàu giaûi thöôûng nhö :

        Giaûi II cuoäc thi quoác gia “AÂm nhaïc Muøa Thu” laàn I taïi Haø Noäi naêm 1990

        Giaûi I  cuoäc thi quoác gia “AÂm nhaïc Muøa Thu” laàn II taïi Haø Noäi naêm 1993

        1995, 1996, 1998 Anh döôïc môøi tham gia bieåu dieãn cuøng Daøn Nhaïc Treû Chaâu AÙ (AYO) taïi Myõ, Thuïy Só, Taây Ban Nha, Phaùp, Haø Lan, Bæ, Ñöùc...vaø 12 nöôùc Chaâu AÙ.